Biologický odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2017 je ve výši 450,- Kč/osoba/rok. Občané mohou uvedený poplatek uhradit v hotovosti na úřadě městyse Kralice n/H nebo na účet u KB Prostějov č.ú. 4525701/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Poplatek hradí také majitelé nemovitosti, ve které není hlášena k pobytu žádá fyzická osoba a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. Poplatek je splatný do 30.6.2017.

Biologicky rozložitelný komunální odpad

Od 1.4.2015 zajišťuje městys Kralice n/H sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Sběr BRO bude prováděn na váze firmy SPRESO s.r.o., Kralice n/H, Sportovní ulice - vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.

ANO - listí, tráva, drny se zeminou, plevel, zbytky rostlin - kořeny, listí, květy, kousky větví, keřů a stromů (rozsekané, rozdrcené), piliny, dřevěný popel, spadané ovoce, bioodpad z kuchyně (zbytky ovoce a zeleniny apod.)

NE - tekuté zbytky jídel a oleje, kosti a maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelný odpad, podestýlky domácích zvířat, papírové pleny, oharky od cigaret, uhelný prach, obsahy pytlů z vysavače, obaly, stavební a domovní odpad, sklo, plasty, kovy, textil.